Praha odkoupí zelené plochy v Křeslicích

16. září 2017
Sdílejte

Podle rozhodnutí Zastupitelstva hl. m. Prahy hlavní město odkoupí od Instituce Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., pozemky v katastrálním území Křeslice. Sjednaná cena pozemků tedy činí 12 168 740 Kč, tedy cca 80,30 Kč/m2. Finanční prostředky na výkup předmětných pozemků budou čerpány z prostředků přidělených do rozpočtu odboru ochrany prostředí MHMP.

Převážná část pozemků v územním plánu je vedena jako vodní plocha se způsobem využití koryto vodního toku. Jde o Pitkovický potok a Botič, kdy správcem obou toků je hl. m. Praha. Další jsou označeny jako ostatní plocha se způsobem využití zeleň, v tomto případě se jedná o perspektivní porosty lesních dřevin porůstající svahy údolí Botiče a Pitkovického potoka o rozloze cca 148 tis. m2 Jde o nezastavitelné území vyžadující zvláštní ochranu. Zakoupené pozemky navazují na území, které již ve vlastnictví hlavního města je.